Gazeta Informator
  raciborz.com.pl Facebook Gazeta Informator
Witaj w serwisie ogłoszeń. Przejdź do rejestracji nowego konta lub zaloguj się
 
Kategorie

Aktualności


Newsletter
W ogłoszenia gazetainformator.pl znajdziesz newsletter na każdy temat związany z tematyką ogłoszeń. Aby zamówić newsletter i zawsze wiedzieć o najważniejszych wydarzeniach wpisz swój adres e-mail w poniższym polu.
Partnerzy
SOFT-ib Centrum Kas Fiskalnych
Schowek ogłoszeń
Aby dodać ofertę ogłoszenia do schowka należy się zalogować. Schowek ogłoszeń dysponuje nieograniczoną ilością wpisów. Na liście możesz posiadać nieograniczoną ilośc ofert. Aby dodać oferte do schowka, przejdź do karty danego ogłoszenia i zapisz je do schowka.
 
Najważniejsze działania w projekcie budżetu na 2016 rok
Wyświetleń: 565
Źródło: http://www.raciborz.com.pl/art44023.html
Planowane wydatki zapisane w projekcie budżetu miasta na 2016r. to kwota 169.456.374 zł., z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 28.207.262 zł. Zobacz, na co miasto wyda pieniądze w 2016 roku.

Nie bez znaczenia są również wydatki bieżące na łączną kwotę 141.249.112zł.

 Na wydatki własne z zakresu transportu i łączności przeznacza się kwotę 11.080.997zł., z czego wydatki majątkowe dotyczą zadań:

     Budowa miejsc parkingowych przy ul. Drewnianej w Raciborzu,

     Przebudowa ul. Długiej (od Pl. Ofki Piastówny do Pl. Wolności),

     Przebudowa ul. Strażackiej,

     Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa,

    Przebudowa łącznika ulic Ordona i Klonowej,

    Wiaty przystankowe,

    Przebudowa gminnych dróg osiedlowych,

    Przebudowa ul Moniuszki (od ul.Hulczyńskiej do ul.H.Pobożnego) - I etap,

    Przebudowa ul. Poprzecznej,

    Budowa drogi - przedłużenie ul. Sobieskiego,

    Przebudowa ulicy Szkolnej (od ul. Rybnickiej do ul. Fabrycznej),

    Przebudowa ul. Polnej (od ul. Opawskiej do Żwirki i Wigury),

    Przebudowa ul. Koszalińskiej,

    Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – etap III – pomoc dla Powiatu., z czego Przebudowa ul.Koszalińskiej i Przebudowa ulicy Szkolnej (od ul. Rybnickiej do ul. Fabrycznej) stanowią zadania dwuletnie o łącznych nakładach finansowych:

    Szkolna 771.529zł. i Koszalińska 2.079.633zł

 

 

 Istotny jest również udział Miasta Racibórz w Projekcie budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna. Na rok 2016 przewidziano kwotę 938.542zł. Łączne nakłady na ten projekt wynikające z wieloletniej prognozy finansowej i zawartych porozumień wynoszą 4.689.452zł. Na remonty bieżące i utrzymanie dróg przewidziano kwotę 2.162.000zł. Oprócz wydatków majątkowych na drogi zaplanowano też Remont ul.Przejazdowej na kwotę 400.000zł. i Remont jezdni ul.Wodnej na kwotę 150.000zł.

Na Poprawę efektywności energetycznej połączonej ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych zapisano kwotę 4.600.000zł.

 

 

Znaczące wydatki planuje się na Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej terenu położonego przy ul.Bartka Lasoty. Są to tereny przeznaczone pod działalność przemysłową. Łączna wartość zadania to 4.063.567zł., z czego na 2016r. przeznaczono 1.500.000zł. Na przygotowanie terenów inwestycyjnych na działkach w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej gmina planuje przeznaczyć kwotę 3.110.000zł., z czego 990.000zł. w roku 2016.

 Znaczące środki przeznacza się na budownictwo mieszkaniowe w postaci udziałów w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego na kwotę 1.500.000zł. TBS planuje budowę dwóch budynków wielorodzinnych przy ul.Przejazdowej. Będą też uzbrajane nowe tereny budowlane pomiędzy ulicami Górną i Dolną. Tereny te przygotowane będą do sprzedaży pod budownictwo jednorodzinne. Łączna kwota przeznaczona w wieloletniej prognozie finansowej na to zadanie to 2.600.000zł., z czego 600.000zł zostanie wydatkowane w 2016r.

 Istotnym wydatkiem budżetu roku 2016 są środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. Łącznie przeznaczono na projekty zgłaszane przez grupy mieszkańców kwotę 1.500.000zł.

 Dużą inwestycją 2016r. jest Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3. Łączne nakłady na tę placówkę to około 1.969.000zł., z czego w 2016r. planuje się wydatkować 1.619.272zł. Łącznie oświata w 2016r. pochłonie 55.814.517zł.

 Budowane są również urządzenia i tereny rekreacyjne dla najmłodszych mieszkańców miasta. W 2016 zostanie ukończony plac zabaw w Brzeziu – łączne nakłady to 250.000zł. Rozpocznie się też budowa miejskiego placu zabaw na terenie ogródka jordanowskiego przy ul.Stalmacha. Zadanie łącznie pochłonie kwotę 1.100.000zł. Realizacja zadania zostanie zakończona w roku 2017.

 

 


 Kontynuuje się również zadania związane z przebudową kanalizacji deszczowej. Na jej przebudowę w ciągu ulicy Łąkowej przeznaczono 1.000.000zł.

W roku 2016 zostanie wydane 500.000zł. Nn utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej miasto rocznie przeznacza kwotę około 1.000.000zł.

W budżecie 2016r. kontynuowane są również działania w zakresie ochrony środowiska. Na programy związane z ograniczeniem niskiej emisji wraz z dopłatą do montażu instalacji solarnych w budżecie na rok 2016 przeznaczono kwotę 1.912.250zł. Łączne nakłady na ten cel w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie to kwota około 4.301.750zł.

 Planuje się dalsze zagospodarowanie Bulwarów Nadodrzańskich w celu rozwoju zadań związanych z turystyką i rekreacją w gminie. W latach 2016-2018 planuje się wydać 2.500.000zł.

 W roku 2016 rozpoczyna się również program poprawy efektywności energetycznej oświetlenia w Raciborzu. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady przeznaczone na ten cel to kwota 1.870.737zł.

 Realizowana też będzie inwestycja dotycząca instytucji kultury, tj. przebudowana zostanie Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Budynek zostanie przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Łączny koszt przebudowy wraz z promocją zadania to 1.610.000zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017.

 

 

Największe kwotowo wydatki na 2016r. odnotowano w dziale Oświata i wychowanie – stanowi to kwotę 55.814.517zł. Środki te wraz ze środkami działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza na kwotę 1.364.997zł. zabezpieczają funkcjonowanie szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych, przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz przedszkola specjalnego, gimnazjów publicznych i niepublicznego , stołówek przy szkołach podstawowych i gimnazjach, świetlic szkolnych, wypoczynku dzieci i młodzieży.

 Istotny dla gminy pod względem wysokości wydatków dział to „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zajmuje on drugie miejsce pod względem wysokości wydatków - 23.275.658zł.

 Gmina jest zobowiązana do realizacji wielu zadań z zakresu pomocy społecznej. Jest to trzeci pod względem wysokości wydatków dział z zaplanowaną kwotą 23.040.568zł. Największe nakłady w tym dziale związane są z realizacją zadań:

    Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 2.900.000zł.,

    Dodatki mieszkaniowe – 3.120.000zł.,

    Ośrodek Pomocy Społecznej – gmina – 2.358.117zł.,

    Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 656.500zł.

    Ośrodki wsparcia DDPS – 364.812zł.,

    Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina – 285.000zł.,

    Dożywianie uczniów – gmina – 200.000zł.,

    Program wychodzenia z bezdomności – 150.000zł.,

    Mieszkania chronione – 65.650zł.,

    Placówki wsparcia dziennego – 45.000zł.,

    Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 240.000zł.,

    Rodzina zastępcza – 290.000zł.

    Prace społecznie użyteczne – 60.000zł.
    Drugiemu człowiekowi., – 467.838zł.,
    Asystent rodziny – 104.558zł.
    Pozostała działalność pomoc społeczna – 184.200zł.

Wydatki te ponoszone są ze środków własnych.

Największą kwotę w tym dziale stanowią wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 9.633.173zł.


Już po złożeniu projektu budżetu na 2016r. wpłynęła informacja, iż nie będzie realizowana przez Powiat Raciborski inwestycja Przebudowa ul.Ocickiej. W związku z tym zrealizowana zostanie Modernizacja widowni i zadaszenia stadionu przy ul.Srebrnej 12. W 2016r. na zadanie przeznacza się kwotę 500.000zł. Zwiększono też środki na programy zgłaszane przez stowarzyszenia z zakresu sportu i rekreacji realizowane w trybie konkursu. Zmiana to zwiększenie o kwotę 250.000zł. Łączna kwota na konkursy w tym zakresie działania wyniesie 1.100.000zł.

 

publ. /ps/

Data publikacji: 31-12-2015, 10:11:26

O NAS
Strona główna
Rejestracja
Regulamin
Kontakt
POZOSTAŁE
Mapa strony
KONTAKT
GAZETA INFORMATOR
Racibórz, Wodzisław Śląski, Kędzierzyn Koźle

ogloszenia@gazetainformator.pl
© 2017 GazetaInformator.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Agencja Reklamowa SeoMedia

Racibórz, Wodzisław Śląski, Kędzierzyn-Koźle, Bierawa, Głogówek, Jastrzębie, Kietrz, Krapkowice, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Marklowice, Nędza, Pietrowice Wielkie, Pogrzebień, Radlin, Rudy, Rybnik, Świerklany, Szymocice, Rydułtowy, Turza Śląska, Tworków, Większyce, Zdzieszowice